ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών επίβλεψης για το έργο «Ανέγερση Ορειβατικού Καταφυγίου στο ορός Ταΰγετος»

 

        Ο Δικαιούχος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ διακηρύττει ότι σύμφωνα με την από 5/9/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 11 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 στην έδρα του δικαιούχου (Ανατολικό Κέντρο, κτίριο 30 – Καλαμάτα), θα διεξαχθεί Συνοπτικός (Πρόχειρος) Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών επίβλεψης για το έργο «Ανέγερση Ορειβατικού Καταφυγίου στο ορός Ταΰγετος»

        Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. της πράξης είναι: 0010941256 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο: «Ανέγερση Ορειβατικού Καταφυγίου στο ορός Ταΰγετος»

        Ο συνολικός προϋπολογισμός των προκηρυσσόμενων εργασιών με βάση την από 27/8/20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται στο ποσό των 24.509,21€ (χωρίς ΦΠΑ) και στο ποσό των 30.391,42€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Είδος εργασίας

Αμοιβή μελέτης (Ευρώ)

Αμοιβή Επίβλεψης

Αρχιτεκτονικά

4 928.55

4 318.21

Χρονικός Προγραμματισμός

914.16

914.16

Προμέτρηση και Προϋπολογισμός

107.09

0.00

Φέρουσα Κατασκευή

3 362.08

1 924.91

Παθητική Πυροπροστασία

236.90

223.92

Ενεργητική Πυροπροστασία

488.62

362.59

Ηλ. Εγκατάστ. Ισχυρών Ρευμάτω

648.86

481.52

Υδρευση

314.21

296.60

Αποχέτευση

314.21

296.60

Θέρμανση

723.15

536.44

Διαμόρφωση Ακαλύπτου

740.87

588.27

KENAK Κτίριο κέλυφος

985.71

0.00

KENAK H/M

497.80

0.00

Τοπογραφικό Διάγραμμα

303.78

0.00

Σύνολα αμοιβών

14 565.99

9 943.22

Σύνολο αμοιβών Μελέτη + Επίβλεψη          =                                                            24 509.21 Ευρώ

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) αμοιβών Μελέτη + Επίβλεψη    =             30.391,42 Ευρώ

        Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλάβουν την αναλυτική πρόσκληση από την έδρα του δικαιούχου (Ανατολικό Κέντρο, κτίριο 30 – Καλαμάτα) μέχρι την Παρασκευή 11/9/2020

        Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την αναλυτική διακήρυξη έως και την Παρασκευή 11/9/2020 και ώρα 20:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών)

        Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δύο χρόνια με ενδιάμεσους χρόνους Α και Β φάσης από ένα μήνα για κάθε φάση (εκπόνηση μελετών και διαδικασία εγκρίσεων).

        Η Πράξη χρηματοδοτείται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

        Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιούχου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το δικαιούχο Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας (τηλ.: 27210 97733, 6977716580 και γραφεία συλλόγου κάθε βράδυ 21:00 με 22:30)     

για να δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης σε μορφή pdf πατήστε εδώ