ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου «Ανέγερση Ορειβατικού Καταφυγίου στο ορός Ταΰγετος»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020»,

ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΔΡΑΣΗ 19.2.4,  ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση των απαιτούμενων εργασιών – προμήθεια υλικών κτλ που απαιτούνται για την κατασκευή του κτιρίου (εκσκαφές – σκυροδέτηση – λιθοδομή) για το έργο «Ανέγερση Ορειβατικού Καταφυγίου στο ορός Ταΰγετος»

Ο Δικαιούχος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ διακηρύττει ότι σύμφωνα με την από 18/4/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 2 του μηνός Μάϊου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 στην έδρα του δικαιούχου (Ανατολικό Κέντρο, κτίριο 30 – Καλαμάτα), θα διεξαχθεί Συνοπτικός (Πρόχειρος) Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση των απαιτούμενων εργασιών – προμήθεια υλικών κτλ που απαιτούνται για την κατασκευή του κτιρίου (εκσκαφές – σκυροδέτηση – λιθοδομή) για το έργο «Ανέγερση Ορειβατικού Καταφυγίου στο ορός Ταΰγετος»

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. της πράξης είναι: 0010941256 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο: «Ανέγερση Ορειβατικού Καταφυγίου στο ορός Ταΰγετος» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προκηρυσσόμενων εργασιών με βάση την από 18/4/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται στο ποσό των 122.722,42€ (χωρίς ΦΠΑ) και στο ποσό των 152.175,80 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 Είδος εργασίας

Αμοιβή (Ευρώ)

Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδης

5.986,62

Επιχώσεις με προιόντα εκσκαφής

1.000,00

Ειδικές επιχώσεις

1.288,84

Οπλισμένο σκυρόδεμα (δυσπρόσιτες περιοχές)

64.708,20

Σκυρόδεμα καθαριότητας

1.538,16

Ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα δαπέδων

7.734,00

Σενάζ δρομικά

50,40

Σενάζ μπατικά

872,00

Σενάζ Λιθοδομών 50εκ.

3.724,00

Λιθοδομές με κοινούς λίθους διπλής όψεως

26.861,60

Διαμόρφωση ακμών λιθοδομών (γωνιόλιθοι)

7.413,00

Πλινθοδομές δρομικές

87,60

Πλινθοδομές μπατικές

1.458,00

Σύνολο αμοιβών                                            =      122.722,42 ευρώ

Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)     =         152.175,80 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλάβουν την αναλυτική πρόσκληση από την έδρα του δικαιούχου (Ανατολικό Κέντρο, κτίριο 30 - Καλαμάτα) μέχρι την Τρίτη 02/05/2023.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την αναλυτική διακήρυξη έως και την Τρίτη 2/5/2023 και ώρα 20:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών).

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δώδεκα μήνες.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και το Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιούχου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το δικαιούχο Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας (τηλ.: 27210 97733, 6996292002 και στα γραφεία συλλόγου κάθε βράδυ 21:00 με 22:30)       

Για να δείτε το πλήρης κείμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ

Για τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΜΗΤΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΥΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ